• БГ
 • EN
 •  
  ×

  Проект „Силата на неформалното образование“

  Изпълняван по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.10а ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА (2023-2025) Ключова област:„Младежки дейности и младежка работа“

  Дейностите се изпълняват на територията на: гр. Видин, гр. Белоградчик, гр. Кула, с. Ново село, гр. Дунавци

  Резюме на проекта:

  Неформалното образование, това, което можем да наречем позитивната пътека на развитие на об-разованието в нас, е култивирането на любов към ученето. Ученето през целия живот като ценност и като навик на обществото би могло да върне силата и мотивацията в ръцете на учещите и преподаващи-те. „Силата на неформалното образование“ се фокусира върху тези хора от малките населени мести, които работят активно с младежи. Това в много случаи са преносителите на културните ценности на нашето общество, те са хора, които са активни в читалищната дейност. Хора, които създават различни кръжоци по интереси за младежите в селата и/или по-малките градове. Сдружение „Есперо“, чрез реализиране на настоящия проект иска да даде на тези хора инструментите и да покаже силата, която има неформалното образование, за да могат тези хора, работещи активно с младежи да имат добавена стойност в тяхната работа, да могат да развиват допълнителни компетентности в младежите в техните общности и да допринесат за тяхната по добра реализация. Основната цел на проектното предложение е повишаване на основни умения за разработване и провеждане на неформални обучения на младежки работници, усвояване на нови умения и знания за работа с младежи. Специфичните цели, които са поставени са:

  Цел на проекта:

  Целта на проектното предложение е повишаване на основни умения за разработване и провеждане на неформални обучения на младежки работници, усвояване на нови умения и знания за работа с младежи. Специфичните цели, които са поставени са:

  • повишаване на уменията и знанията за работа с младежи;
  • постигане на самостоятелност при използването на методите на неформалното образование;
  • повишаване на ключови умения и компетентности на младежи от малки населени места и по-добрата им реализация на пазара на труда.

  Заложените цели и специфични цели ще постигнем, чрез реализиране на заложените дейности по проекта, а именно:

  • проучване на нуждите на младежките работници и готовността за включване на младежи в обучения провеждани, чрез методите на неформалното образование;
  • обучение за активни хора, работещи с младежи;
  • обучения на млади хора за повишаване на техните ключови умения и компетентности.

  След реализиране на всички дейности по проекта ще бъде получена обратна връзка от 200 активно работещи с младежи хора и 200 младежа, за това какви са техните нужди и готовността им за включване в обучения провеждани, чрез методите на неформалното образование. Чрез реализиране на 4 дневно обучение, в което ще бъдат включени 20 младежки работника ще постигнем една от специфичните цели: повишаване на уменията и знанията за работа с младежи. Чрез провеждане на дейността Обучение на млади хора за повишаване на ключови умения и компетентности ще обхванем минимум 100 младежи от малки населени места. По време на провеждане на обученията ще развиваме ключови умения у тях, като комуникация, дигитални умения, математически компетентности и други. Ще придобият знания за създаване на автобиография, мотивационно писмо и представяне на себе си, чрез вербална комуника-ция, което ще ги направи по-уверени в себе си, като трябва да излязат на пазара на труда.

  ДЕЙНОСТИ:

  „Силата на неформалното образование“ се осъществява с финансовата подкрепа
  на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта
  за 2022 г., Министерство на младежта и спорта”; Номер 25-00-50/18.07.2023