• БГ
 • EN
 •  
  ×

  За нас

  Сдружение с нестопанска цел “Есперо” е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Основни цели на Сдружението са:

  • Да обединява хора, съпричастни към проблемите на общността;
  • Да насърчава добротворческата и доброволческата култура;
  • Да развива и утвърждава духовните ценности, образованието, физическата и нравствена култура;
  • Да популяризира добри практики на гражданското общество;
  • Да помага за личностната реализация и изява на младите хора;
  • Да работи за социалната интеграция на младежи в неравностойно положение чрез стимулиране на младежки дейности и инициативи;
  • Да инициира и подпомага опазването на природата и околната среда;
  • Да насърчава сътрудничеството с младежки организации от цял свят в хуманитарната сфера и технологиите;
  • Да популяризира културните ценности в регионален и световен мащаб;
  • Да работи за превенция на агресивността и противообществените прояви на младите хора;
  • Да разработва младежки политики и стратегии във всички сфери на обществения живот;
  • Да фокусира вниманието върху музикалната култура на младите хора чрез организиране на музикални и танцови събития;
  • Да стимулира и популяризира творческия потенциал на талантливи млади хора от и в целия свят;
  • Да работи за повишаване на професионалната и творческа квалификацията на младите хора;
  • Да изработи информационна стратегия за достъп до европейски и световни донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции за постигане на целите на Сдружението.